Nápověda Aktion NEXT

Typy organizační struktury
Záložka Základní údaje Slouží pro vytvoření typů organizační struktury tj. zvolit jednoznačný název a obrázek vystihující úroveň organizační…
Organizační struktura
Důležitá agenda z pohledu členění – na firmy, pobočky, oddělení, skupiny osob a další. Pomocí této agendy je možné osobám hromadně nastavit práva…
HW struktura
V této agendě je možné: do přehledné struktury umisťovat hardware Aktion. Nejvhodnější je rozdělení podle organizační struktury např. Firma,…
Adresové body
Záložka Základní údaje Adresové body (kontroléry či terminály) jsou zařízení s vlastní hardwarovou adresou zajišťující komunikaci mezi snímači,…
HW struktura fyzická
Záložka Základní údaje HW struktura fyzická slouží k přehledu definované struktury tvořené Správci zařízení, Komunikačními linkami a Adresovými body…
Typy HW struktury
Záložka Základní údaje Slouží pro vytvoření typů HW struktury tj. zvolit jednoznačný název a obrázek vystihující úroveň HW struktury. Použití typů…
Správci zařízení
Záložka Základní údaje Správci zařízení jsou určeni ke komunikaci s jednotkami (adresovými body) systému Aktion.NEXT. Tato komunikace probíhá přes…
Komunikační linky
Záložka Základní údaje Tvoří mezičlánek mezi Správcem zařízení a Adresovým bodem. Přehled definovaných Správců zařízení, Komunikačních linek a…
Módy aktualizace
Módy aktualizace Definují časové úseky, kdy je povoleno automatické provedení tzv. plné aktualizace tj. nahrání všech dat do kontrolérů a…
Zóny
Záložka Základní údaje Zóny napomáhají k rychlé orientaci při monitorování pohybu osob po objektu. Jsou to prostory vymezeny jednotlivými snímači.…
Parametry snímače otisků
Parametry snímače otisků Hlavní okno s parametry je rozděleno na 2 části. Levá část se týká parametrů snímačů otisku prstů kapacitních a pravá…
Módy spořiče obrazovky
Módy spořiče obrazovky Slouží k nastavení časů, kdy se nemá u terminálů TPC/E, TPC/E/FP a AXT-3×x/5×x spouštět spořič obrazovky, pokud je u…
Konfigurace aplikace
Záložka Licence Zobrazuje informaci o verzi databáze, verzi SW Aktion.NEXT a detailní parametry licence. Možnosti této sekce jsou: …

Osoby
Osoby Seznam osob Po spuštění agendy se objeví seznam osob přehledně uspořádaný do organizační struktury. Dvojklikem na řádku s osobou otevřete…
Uživatelé
Uživatelé Slouží k nastavení detailních uživatelských práv pro osoby, které budou pracovat se systémem Aktion.NEXT. Pro jednodušší správu uživatelů…
Role
Role Představuje šablonu práv pro uživatele. Řekněme, že máme skupinu uživatelů, kterým budeme přidělovat naprosto stejná práva, takže jim přiřadíme…
Události
Události V seznamu této agendy se zobrazují data z připojeného hardware tj. terminálů, kontrolérů, modulů a snímačů. Kromě průchodů chodí…
Monitor správců zařízení
Monitor správců zařízení Pomocí služby AktionNext.Com­mServer běžící na pozadí na serveru zprostředkovává Monitor správce zařízení komunikaci mezi…
Žurnál
Žurnál Seznam agendy Žurnál Obsahuje přehled všech událostí v jednotlivých agendách, které konkrétní uživatelé v systému provedli. Jde především o…
Vozidla
Vozidla Záložka Základní údaje Slouží k zadání základních údajů o vozidlu. U nového vozidla je nutné vyplnit povinné údaje, bez nich není možné…
Identifikátory
Identifikátory Osobě a vozidlu lze přiřadit nový identifikátor, vytvořit kopii, odebrat nebo označit za ztracený stávající identifikátor. Je-li…
Nákladová střediska
Nákladová střediska Záložka Základní údaje Slouží pro definici firemních nákladových středisek. Osoby se do nákladových středisek přiřazují v…
Pracovní jednotky
Pracovní jednotky Mají 3 základní využití: Začlenění osob mezi členy a přiřazení vedoucích z hlediska firemní hierarchie ve vztahu nadřízený –…
Pracovní zařazení
Pracovní zařazení Agenda sloužící k definování pracovních pozic v rámci firmy. Pracovní zařazení se přiřazuje jednotlivým osobám v detailu agendy…
Činnosti
Činnosti Záložka Základní údaje Slouží k přehledu a vytváření činností osob zejména jako evidence agendy vydaných identifikátorů, provedených…
Typy činností
Typy činností Záložka Základní údaje Slouží pro vytvoření typů činností tj. zvolit jednoznačný název a zkratku. Použití typů činností je v agendě…
Tiskové sestavy
Tiskové sestavy Agenda slouží k úpravě existujících a tvorbě nových tiskových sestav pro různé agendy. Výchozí tisková sestava jśou pro agendu…
Uživatelské sloupce
Uživatelské sloupce Záložka Základní údaje Uživatelské sloupce slouží k přidávání vlastních sloupců do libovolné agendy. Nově vytvořený sloupec…
Uživatelské přehledy
Uživatelské přehledy Vytváří se na zakázku. Nejčastěji slouží pro generování docházkových dat ze SW Aktion.NEXT do mzdového systému. Pozn.: Zde…
Zobrazení
Zobrazení Plnohodnotná agenda Zobrazení sdružuje všechny Aktuální zobrazení ke všem agendám. Administrátor tak má přehled o všech Aktuálních…
Dokumenty
Dokumenty Slouží pro tvorbu elektronických dokumentů včetně možnosti vkládání podpisu pomocí podpisové podložky. Pro správu samotných dokumentů byla…
Globální hlášení
Globální hlášení Záložka Základní údaje Důležitá agenda pro překlad hlášení na terminály do jiných jazyků.  Tyto překlady jsou zobrazeny v detailu…
Hlášení na terminály
Hlášení na terminály Záložka Základní údaje Obrazovka „Hlášení na terminály“ slouží k vytvoření a uložení různých hlášení na display pro jednotlivé…

Hromadný výkaz/Osobní výkaz
Hromadný výkaz/Osobní výkaz Docházkový přehled Pro běžnou práci s docházkou slouží ve stromu agend Docházka 2 agendy, a to Hromadný výkaz a Osobní…
Hromadné plánování, žádosti a schvalování akcí část 1.
1.část – Windows aplikace – nastavení pracovních jednotek, mzdových složek, e- mailových notifikací a hromadné plánování POPIS Modul Hromadné…
Hromadné plánování, žádosti a schvalování akcí část 2.
2. část – Nároky, zůstatky, plánování, žádosti a schvalování akcí ve webové/mobilní aplikaci POPIS Modul Hromadné plánování, žádosti a schvalování…
Varování dle ZP
Varování dle ZP Podrobný manuál k varováním docházky Zde máte možnost sledovat veškerá upozornění týkající se ročního přesčasu, průměrného…
Hromadný plán směn
Hromadný plán směn Agenda Hromadný plán směn slouží pro individuální plánování směn nebo hromadné změny směn pro vybrané skupiny osob. Obecná…
Plán šablon kalendářů
Plán šablon kalendářů Záložka Základní údaje Obecná témata: Všeobecné chování seznamu agendy Všeobecné chování detailových oken Ikony…
Uzávěrky
Uzávěrky Agenda slouží k přehledu provedených uzávěrek a k jejich rušení pro případ, že je nutné osobě/osobám v uzavřeném období docházku ještě…
Mzdové složky
Mzdové složky Jsou to definované složky, které jsou programem využívány pro výpočet docházkových dat zaměstnanců. Systémové mzdové složky (primární…
Docházkové předpisy
Docházkové předpisy Slouží ke zjednodušení zadávání docházkových parametrů (Typ zaměstnání, Místní kalendář, Model pracovní doby a Šablona kalendáře…
Směny
Směny Směny určují základní chování docházky. Slouží k nastavení časů délky odpracované doby, přesčasů, limitních časů,… Obecně platí, že nastavení,…
Modely pracovních dob
Jedno z nejdůležitějších nastavení pro výpočet docházky. Určuje pravidla výpočtu, zaokrouhlování, počítané mzdové složky, maximální denní přesčasy,…
Typy směn
Typy směn Číselník pro definování o jaký typ směn se jedná např. Ranní 8 h, Noční 8 h, Ranní 12 h, atd. Tyto číselníky se pak volí v detailu agendy…
Šablony kalendářů
Šablony kalendářů Agenda slouží pro nadefinování a vygenerování směn. Šablona kalendářů je povinná položka při tvorbě Docházkového předpisu. Dále…
Místní kalendáře
Místní kalendáře Slouží k definování konkrétních dnů pro vybranou zemi. Výchozí je pouze kalendář český, kde jsou dny Pondělí až Pátek nastaveny…
Svátky
Svátky Slouží k vytvoření libovolného svátku v rámci Místního kalendáře konkrétní země. Standardní české státní svátky se každý rok vygenerují…
Módy přepínání směrů
Módy přepínání směrů Záložka Základní údaje Detailové okno agendy Mód přepínání směrů slouží pro definování a editaci těchto módů. Kliknutím na…
Periody
Periody Agenda slouží pro definování jiného období než je dle týdnů, měsíců a roků pro Hromadný/Osobní výkaz. Níže je uveden příklad 28 denní…
Žádosti
Žádosti Kompletní manuály pro žádosti a schvalování akcí jsou aktuálně v podobě PDF dokumentů, odkazy viz níže. Všechny PDF dokumenty budou postupně…

Módy otevírání
Módy otevírání Slouží pro definování ve kterých dnech a časech je nutný použít typ identifikace. Např. na printscreenu níže je stanoveno pro…
Módy přístupu
Módy přístupu Pozn.: Vyžaduje zakoupenou licenci KONTROLA PŘÍSTUPU. Záložka Základní údaje Detailové okno agendy Mód přístupu slouží pro…
Přístupové kalendáře
Přístupové kalendáře Pozn.: Vyžaduje zakoupenou licenci KONTROLA PŘÍSTUPU. Záložka Základní údaje Správně nadefinovaný přístupový kalendář je…
Skupiny oprávnění
Skupiny oprávnění Slouží k jednodušší definici přístupových práv pro určitou skupinu osob na dané snímače. Do skupin oprávnění jsou snímače zadávány…
Skupiny snímačů
Skupiny snímačů Slouží k jednodušší definici přístupových práv pro určitou skupinu osob na dané snímače. Další možností, jak zjednodušit práci s…
Externí zařízení
Externí zařízení Slouží ke konfiguraci externích zařízení např. kamerového systému. Níže bude uveden příklad konfigurace ATEAS serveru s 1 kamerou. …
Monitory průchodů
Monitory průchodů Slouží ke sledování průchodů pracovníků na vybraných snímačích. Nejčastější využití bude na vrátnicích a recepcích. Pozn.:…
Přehled přístupů
Přehled přístupů Slouží k zobrazení práv osob na konkrétní snímače. Při výběru osoby a stisku pravého tlačítka myši je možné se podívat na její…
Monitor alarmů
Monitor alarmů Slouží ke sledování alarmových stavů na vybraných snímačích, kde pro vybrané události je možné vynutit ruční potvrzení události s…

Jídelníčky
Jídelníčky Sestavení nového jídelníčku, úpravy stávajících nebo změny výdejních míst se provádí v číselníku Jídelníček. Vytvoření nového jídelníčku…
Pokrmy
Pokrmy Základní číselník sloužící pro vkládání jednotlivých pokrmů. Každý pokrm musí mít zadaný název, který je možné vložit ve 4 jazycích (česky,…
Kategorie strávníků
Kategorie strávníků Číselník kategorie strávníka definuje typy strávníků, do kterých jsou strávníci zařazeni. Nastavení na několika záložkách. Na…
Objednací místa
Objednací místa V agendě Objednací místa definujeme adresové body, které budou sloužit jako objednací terminály. U takto nastavených adresových bodů…
Druhy jídla
Druhy jídla Číselník druhy jídel slouží definování vlastností jednotlivých druhů jídel. U tohoto číselníku můžeme nastavit tyto hodnoty: Název:…
Alergeny
Alergeny Agendě alergeny zadáváme soupis alergenů, které následně můžeme přiřadit jednotlivým pokrmům. Pro přiřazení alergenu danému pokrmu můžeme…
Typy jídla
Typy jídla Typy jídla slouží dalšímu rozlišení jídel uvnitř druhu (např. Oběd 1, Oběd 2 atd.). Typy jídla jsou v rámci druhu jídla označovány…
Výdejny
Výdejny V agendě výdejna nastavujeme Název a Kód výdejny. Pomocí tlačítka přidat v části „Výdejní místo" můžeme přidávat jednotlivá výdejní místa.…
Výdejní místa
Výdejní místa V tomto číselníku se provádí provázání výdejního místa a obslužného HW Adresového bodu. Pro založení nového výdejního místa je potřeba…
Cenové hladiny
Cenové hladiny Agenda cenové hladiny slouží k nastavení cen jednotlivých typů jídla pro různé kategorie strávníků. Zde si můžeme pro každý typ jídla…
Evidence strávníků
Evidence strávníků Obsahuje seznam strávníků členěný podle organizační struktury. Příklad: Pokud budeme chtít osobu nastavit jako strávníka,…
Strávník
Strávník Agenda je rozdělena do třech svisle oddělených oken. Hlavní prostřední část se dále dělí na 4 záložky s informacemi o vydané a objednané…
Uzávěrka stravy
Uzávěrka stravy Zobrazuje výpis všech provedených uzávěrek. Uzávěrku můžeme zrušit pomocí tlačítka Zrušit uzávěrku v horní části obrazovky. …
Akce strávníků
Akce strávníků Všechny akce související se strávníkem, jako jsou objednání stravy, vklad na účet strávníka, je možné zobrazit a filtrovat v agendě…

API rozhraní
Pro použití WebAPI je nutné mít zprovozněnou webovou aplikaci Aktion a platnou servisní a systémovou podporu. WebAPI je k dispozici od Aktion.NEXT…
Všeobecné chování seznamu agendy
Seznam agendy Seznamy se u některých agend liší. Zásadní odlišnosti jsou např. v agendách struktur tj. Organizační struktura, HW struktura a HW…
Přihlašování do aplikace
Přihlašování do aplikace Po instalaci systému se do aplikace přihlaste pomocí výchozího uživatelského jména Aktion a hesla Admin s velkým A na…
Všeobecné chování detailových oken
Detailové okno V každém rohu při kliknutí myší je možné zvětšit/zmenšit okno tažením. Na krajích okna je možné měnit velikost okna pouze jedním…
Ikony seznamu agend
Ikony seznamu agend Pozn.: Funkčnost jednotlivých ikon závisí na nastavených uživatelských oprávněních. Oddíl Záznam Nový – vytvoří nový…
Ikony detailových oken
Záložka Domů Pozn.: Funkčnost jednotlivých ikon závisí na nastavených uživatelských oprávněních. Oddíl Záznam Nový – vytvoří nový záznam. …
Ikony přenosového editoru
Ikony přenosového editoru Přenosový editor je speciální okno vyvolané z detailových oken některých agend. Slouží k přiřazení určitých parametrů.…
Lokální snímač ID
Lokální snímač ID V agendách Osoby, Vozidla a Identifikátory je zpřístupněna záložka Lokální snímač, která dovoluje po jeho připojení práci s…
Uživatelská konfigurace
Nastavení uživatelské konfigurace Pro každého uživatele lze nastavit individuální chování pracovního prostředí. Změna se provádí v hlavním menu v…
Historie - detail
Historie – detail V okně historie každý řádek představuje provedenou změnu. Záznamy jsou řazeny chronologicky od nejstaršího po nejnovější. Barevně…
Historie - seznam
Historie – seznam V okně historie každý řádek představuje provedenou změnu. Záznamy jsou řazeny chronologicky od nejstaršího po nejnovější. Barevně…
Strukturovaná cena
Strukturovaná cena V zadání strukturované ceny je celková cena rozpitvána na částku DPH, základ DPH. Dále lze zadat, jaká část ceny ze základu DPH…
Slovníček pojmů
Slovníček pojmů Agenda Každá položka navigačního stromu v levé části aplikace se nazývá agenda. Kliknutím na položku se otevře seznamové okno…
Manuály a návody

Aktion.NEXT historie verzí
Historie verzí Aktion.NEXT
Blokové schéma Aktion
Aktion.NEXT Azure cloud - communication scheme
Mobile Application - variants
Dovolené 2021 - změna způsobu čerpání
Změna principu čerpání dovolených POPIS Vzhledem ke změně čerpání dovolené, kdy místo počtu dnů nebo půldnů se bude nově čerpat dovolená v hodinách…
6 snadných kroků ke spuštění
Aktion Connector – návod
Návod na nastavení IP adresy v HW Aktion, včetně podpory zařízení eSeries.
Agenda Centrum akcí
Agenda Hromadný plán směn a Plán šablon kalendářů
Agenda Hromadný výkaz
Agenda Monitor alarmů
Agenda Monitor průchodů
Agenda Monitor správce zařízení
Agenda Mzdové složky – nápověda
Agenda Osobní výkaz
Agenda Osobní výkaz – plán směn
Agenda Osoby
Práce s agendou, zadání karet, otisků a nastavení přístupových práv.
Agenda Personal report EN
Agenda Přehled přístupů
Agenda Role a Uživatelé
Agenda Summary report EN
Agenda Vzdělávání
Aktion.NEXT – nastavení a používání AFT terminálů
Bulk change
Closing, confirmation, checking attendance EN
Docházka – zadávání půldenních akcí
The recommended parameters for installation of Aktion.NEXT system
Generování šablon kalendářů na další rok
Hlídání docházkových parametrů (varování dle ZP)
Max. přesčas, týdenní a roční přesčas, nepřetržitý odpočinek, odpočinek mezi směnamí
Hromadná změna
Hromadné plánování, žádosti a schvalování (workflow) 1 – nastavení
Licencovaný modul docházky (AN-103).
Hromadné plánování, žádosti a schvalování (workflow) 2
Licencovaný modul docházky (AN-103).
Instalace IIS serveru pro WEB aplikaci
Instalace SSL certifikátu
Instalace software a aktivace produktu
Mobilní aplikace
Nastavení přístupového systému
Návštěvy
Licencovaný modul (AN-300).
Odkazy z web do externí aplikace
Pohotovosti
Licencovaný modul (AN-104).
Pracovněprávní vztahy PPV
Pracovní cesty
Propojení s integračním bezpečnostním systémem C4
Licencovaný modul (AN-916).
Propojení se SW ATEAS – rozpoznávání SPZ
Licencovaný modul přístupu (AN-213).
Přímé ovládání
Rozúčtování mzdových složek
Secure ID
Stravování
Licencovaný modul stravování (AN-400).
Stravování - IMES Kasa
Licencovaný modul pokladna IMES (AN-404).
Stravování – mobilní aplikace
Stravování – objednávání stravy na terminálu AXT
Stravování – objednávání stravy na terminálu Elo
Stravování - výdej stravy na terminálu ES
Stravování – WEB jídelníčky
Stravování – webová aplikace
Tabletová aplikace
Licencovaný modul (AN-127).
Tiskové sestavy, činnosti a dokumenty
Popis agend Tiskové sestavy, Činnosti a Dokumenty. Princip použití podpisové podložky.
Uzávěrka docházky
Zakázky
Licencovaný modul při používání 4 a více zakázek (AN-600)
Zámky Salto Systems Sallis
Zápůjčky
Licencovaný modul při používání 5 a více předmětů (AN-500)
Webová aplikace
Web application EN
Webová aplikace – přihlašování kartou/otiskem
F.A.Q - často kladené dotazy

API
Popis pro Akiton.NEXT Popis pro Aktion CLOUD
Aktuální zobrazení - práva
Standardně lze přidat/odebrat libovolné sloupce a ty uložit jako viditelné pro mě nebo pro všechny a nastavit jako výchozí, není výchozí. Obecně Ti,…
Čas - synchronizace
Pokud neprochází automatická synchronizace času např. při přechodu ze zimního na letní, můžete použít aplikaci ze stránky níže. http://www…
Databáze - obrovská velikost databázového logu
Prověřte, zda máte databázi AktionNEXT přepnutou v simple recovery módu. Pokud ne, proveďte přenastavení dle printscreenů níže. 
Databáze - údržba
V SW Aktion.NEXT v menu: Import export – Dávky zpracování u dávky „Údržba“, zkontrolujte, zda se spouští automaticky a pokud ne, tak nastavte…
Databáze - záloha
Zálohu databáze provedete na serveru v aplikaci SQL Management Studio, kam se přihlásíte (zřejmě předvyplněné přihlašovací údaje), v levém menu …
Dovolená nárok a Dovolená zůstatek - vytvoření mzdových složek 2021 (nárok a zůstatek také v hodinách)
Postupujte dle videonávodu níže.
Dovolená nárok a zůstatek v hodinách
Obecně docházkový systém Aktion.NEXT mzdovou složku umožňuje počítat i odesílat do mzdových systémů v hodinách. Pro převod složek dle ZP pro 2021…
Dovolená - dočerpání zůstatku
Řeší se ručním zadáním celodenní nebo půldenní akce (co je blíže zbytku hodin) v Osobním výkaze zaměstnance vedoucím a čas v hodinách se opraví, aby…
Dovolená - hromadné zadání nároků
Nároky dovolených lze hromadně zadat v Hromadném výkaze, že se přepnete na Leden požadovaného roku, vyberete všechny osoby (nebo jen konkrétní)…
eBox - restart
Provedete v SW Aktion.NEXT v menu Číselníky – Monitor správců zařízení po přepnutí na eBox stiskem tlačítka Restart, viz printscreen níže. 
Export docházky Aktion.NEXT -> POHODA
Import docházky je možný pouze do aplikace PAMICA. Do programu POHODA není možné v žádné verzi import provést, protože zde tato podpora není. Program…
Hromadný výkaz nezobrazuje žádné hodnoty
V Hromadném výkaze na horní záložce Domů klikněte na tlačítko Aktuální zobrazení a nějaké vyberte. Pak by se data měla zobrazit. Následně bude nutné…
Identifikátory - zadání bez lokálního snímače
Přiložte kartu/čip k jakémukoliv snímači. Po přiložení se ozve dlouhé písknutí (přístup zamítnut). V SW Aktion.NEXT v menu Číselníky – Události…
INFO - konfigurace tlačítka
Zobrazované mzdové složky pro tlačítko info na docházkovém terminálu jsou konfigurovatelné pro každý model pracovní doby individuálně. V SW Aktion…
Instalace klienta
Instalátor aktuální verze se nachází na serveru ve složce C:\Program Files (x86)\Aktion.NEXT jako soubor AktionNextSetup­.exe. Po spuštění…
Instalace více instancí
Současný běh více instancí AktionNEXTu na jednom PC Od verze 3.2 je k dispozici podpora pro současný běh více instancí AktionNEXTu na jednom PC …
Invalid Request Format - nejde zaktualizovat licence
Zkontrolujte zda má uživatel pod kterým se připojujete k databázi nastavenou roli public na databázi master, a musí mít práva na čtení symetrického…
IP - změna
Změnu IP adres terminálů a kontrolérů provedete pomocí aplikace AktionConnector­.exe, kterou naleznete v adresáři C:\Program Files (x86)\Aktion.NEX­T…
Jednorázový státní svátek SK
Návod na přidání jednorázového státní svátku na Slovensku na 30. 10. 2018: https://www.youtube.com/watch?…
Kalendář kolegů nezobrazuje se tlačítko
Od verze 3.2 bylo přidáno samostatné právo na Kalednář kolegů, které bude nutné doplnit k systémovému uživateli SystemAktionDomain (osoba bez…
Licence - aktualizace
V SW Aktion.NEXT v menu Konfigurace – Konfigurace aplikace na záložce Licence stiskněte tlačítko Aktualizovat licenci. Pokud není možné přímé ověření…
Licence - aktualizace ve webové aplikaci
Pokud se neaktualizují nastavená uživatelská práva ve webové aplikaci, je nutné provést jednu ze tří možností níže: na serveru provést restart IIS…
Log4j - Java a Apache zranitelnost
SW Aktion.NEXT toto nevyužívá, takže zmiňovaná zranitelnost se ho netýká.
Lokální snímač na RDP
Pro správnou funkci lokální čtečky na terminálovém serveru je nutné mít: na klientovi pro RDP povolené sdílení lokálních portů, viz printscreen …
Mzdová složka - Home Office
Postup vytvoření mzdové složky Home Office. Před tím si v SW Aktion.NEXT v menu Konfigurace – Konfigurace aplikace na záložce Licence v sekci…
Mzdová složka - nezobrazuje se
U nově vytvořené mzdové složky zkontrolujte, zda: na záložce Základní údaje máte zatržítko u položky Zobrazovat na záložce Modely pracovní doby…
Mzdová složka - Překážky na straně zaměstnavatele
Postup vytvoření mzdové složky Překážky na straně zaměstnavatele lze použít např. i pro jiné další překážky v souvislosti s koronavirem. Před tím si…
Mzdové složky - vynucení zobrazení v nabídce
Provedete v detailu pracovního modelu na záložce Pořadí mzdových složek pro úpravy, kde si požadovanou složku označíte myší a u položky Průchod, Celý…
OCR čtečka
Pokud se nedaří na Windows 10 zprovoznit OCR čtečku (čtečka dokladů), je nutné prověřit, jestli nechybí součást Windows „Microsoft Visual C++ 2010…
Osoby - identifikátory - nelze uložit
Pokud pro přiřazování čipů k osobě používáte lokální snímač, nesmíte v detailu osoby na záložce Přístup na podzáložce Identifikátory stisknout…
Osoby - mazání (uvolňování licence)
Od verze SW Aktion.NEXT 3.1 lze osoby vymazávat, ale spíš bych doporučil je nastavit tak, aby vám nečerpaly licenci osob pro docházku dle postupu…
Otcovská dovolená
Postup vytvoření Otcovské dovolené je uvedený níže ve videonávodu. Podmínkou je mít volnou mzdovou složku v licenci nebo rozšíření licence provést…
Poznámka - neaktivní pole po aktualizaci
Od verze 3.11 je možné volit si pro mzdové složky sloupce, které se mají zobrazovat. Sloupec Poznámka je ve výchozím stavu vypnutý a je nutné si jej…
Pracovní cesty - nastavení
Postup nastavení pracovních cest včetně zadání diet je na videu níže
Pracovní doba - nerovnoměrně rozvržená 32 hodin týdně
Níže je postup vytvoření nové pracovní doby s nerovnoměrně rozvrženými směnami 4× 6,5 a 1× 6. V licenci je nutné mít volnou šablonu kalendáře (10…
Průchody - nejde přidat
Pokud nejde přidat průchody nově založené osobě v Osobním výkaze v sekci Průchody a akce, zkontrolujte, zda má osoba v daném dnu již platný…
Přehled přístupů - nezobrazuje data
Tato agenda může mít problémy pokud je na dané zakázce hodně osob a/nebo velké množství snímačů a terminálů. Pak je jedinou možností zjistit kdo má…
Přestávka vs. oběd
Mzdová složka Oběd je vytvořena tak, aby se do ní automaticky pasovala přestávka. Je-li čas oběda kratší nebo roven 30 minut, bude přestávka…
Přesun pouze databáze na nový server
Na novém serveru si nainstalujte SQL Server včetně nástrojů (with tools) v mixed módu, kde si zadáte pro uživatele „sa“ nějaké heslo. Na původním…
Přesun SW a databáze na jiný server
Na novém serveru si nainstalujte SQL Server včetně nástrojů (with tools) v mixed módu, kde si zadáte pro uživatele „sa“ nějaké heslo. Na původním…
Pracovní doba - zkrácený úvazek 24 hodin týdně
Níže je doporučený postup vytvoření rovnoměrně rozvržené pracovní doby s fondem pracovní doby 4,8 hodin denně (pracovní dny). Obdobně je možné…
Příchod/Odchod vs. Začátek/Konec přerušení
Začátek a Konec přerušení slouží k vymezení časového úseku nějakého přerušení např. Home Office, kdy pracovník nemá označený Příchod do práce a…
Přítomnost
Přítomnost, zobrazující se v agendě Osoby a Hromadný výkaz (sloupce Status a Zóna), je závislá na nastavení zón u snímačů. To naleznete v SW Aktion…
Saldo - problém s ořezáváním od verze 3.4
V menu Docházka – Směny si tlačítkem Výběr sloupců přidejte Maximální přesčas před a Maximální přesčas po a pokud jsou u některých směn vyplněné…
Směny - nezobrazují se od nového roku
U šablon kalendářů nemáte vygenerované směny na další období. Postup níže se týká začátku roku 2021, pro další roky je nutné zadat datum od…
Stravování - změna sazby DPH
postup změny cen je naznačený na printscreenu v příloze, kde je to sice pro DPH, ale principielně je to stejné. Je potřeba vytvořit kopie jídel,…
Svátky - nezobrazují se od roku 2021
Tento problém je zřejmě způsoben tím, že máte starší verzi. Svátky až do roku 2026 byly doplněny do verze 3.5 a novější. Bude nutné udělat upgrade,…
Tisková sestava bez osobních údajů
Pokud se osobám bez samostatného uživatele přihlašující se doménově (systémovým uživatelem SystemAktionDomain) nebo osobním číslem a PINem …
Upgrade SW
Nová verze se instaluje pouze na serveru, kde běží služba AktionNext.Ap­pServer (proces AppServer.exe) pouhým proklikáním instalátoru (nic neměnit).…
Uživatelé - chybí Práva na osoby a Práva na vozidla
V SW Akton.NEXT v uzlu agend Číselníky v agendě Uživatelé dvojklikem otevřete libovolného klikněte na šipečku u tlačítka Aktuální zobrazení a vyberte…
Uživatelé - vymazání
Uživatele, kteří provedou nějakou změnu záznamů, nelze vymazat. Lze jim nastavit blokaci a/nebo platnost do alespoň do včerejška a tím se jednak…
Webová aplikace - konfigurace URL adresy
Pro správnou funkčnost emailových odkazů ze žádostí je nutné od verze 3.6 vyplnit správnou URL adresu webové aplikace v SW Aktion.NEXT v menu…
Tisková sestava - zobrazení času hh:mm
Po vytvoření nového sloupce v tiskové sestavě se v něm čas zobrazuje v minutách. Postup předělání do formátu hh:mm je uveden ve videu níže.
Webová aplikace - nefunkční kvůli WSUS
Pokud po zprovoznění WSUS na serveru, kde běží web, tento přestal fungovat, protože přidává dynamickou kompresi, která není kompatibilní s 32…
Vymazané průchody - obnova
Níže je video, jak obnovit vymazané průchody z docházkových snímačů/terminálů ručně vygenerovanými celodenními akcemi Nemoc
Webová aplikace - přihlašovací dialog špatné zobrazení
Zobrazuje-li se vám přihlašovací dialog webové aplikace bez textů pro přepnutí na jiný způsob přihlášení jako je na obrázku níže, bude nutné provést…
V Hromadném plánu směn nevidím všechny dovolené
Ruční zadání celodenní nebo půldenní akce přes průchody (modrá barva) se nikdy nepromítne do žádostí. Není to vzájemně kompatibilní. Opačně tedy z…
Video návody

Hromadný výkaz průvodce – webová aplikace
Základní funkce hromadného výkazu ve webové aplikaci Aktion.NEXT
Hromadný výkaz průvodce – Windows aplikace
Základní funkce hromadného výkazu ve Windows aplikaci Aktion.NEXT
Hromadný výkaz - přispůsobení pracovní plochy, export dat
Agenda hromadný výkaz – přispůsobení pracovní plochy, export dat
Hromadný výkaz - uložení pohledů
Agenda hromadný výkaz – uložení pohledů
Menu, složky, vlastní menu
Menu, složky, vlastní menu
Okna, pracovní plocha
Okna, pracovní plocha
Osobní výkaz průvodce – webová aplikace
Základní funkce osobního výkazu ve webové aplikaci Aktion.NEXT
Osobní výkaz průvodce – Windows aplikace
Základní funkce osobního výkazu ve Windows aplikaci Aktion.NEXT
Osoby - výběr sloupců, uložení pohledů
Agenda osoby – výběr sloupců, uložení pohledů
Osoby - zadání nové osoby
Agenda osoby – zadání nové osoby
Personal Report Wizard – Web Application
Basic functions of the Personal report in the Aktion.NEXT web application
Personal Report Wizard – Windows Application
Basic functions of the Personal report in the Aktion.NEXT Windows application
Requests And Planning of events
Aktion request and action planning functionality in the Aktion.NEXT web appliacation
Summary Report Wizard - Web Application
Basic functions of the Summary report in the Aktion.NEXT web application
Summary Report Wizard - Windows Application
Basic functions of the Summary report in the Aktion.NEXT Windows application
Uspořádání oken, práce s více agendam současně
Uspořádání oken, práce s více agendam současně
Vyhledání osoby, Vyhledání, Řazení
Vyhledání osoby, Vyhledání, Řazení
Vzhled, jazyk, výchozí agenda
Vzhled, jazyk, výchozí agenda
Žádosti a plánování akcí průvodce
Aktion funkce žádostí a plánování akcí ve webové aplikaci Aktion.NEXT
Aktion CLOUD

Uživatelský manuál
Základní informace Moderní řešení docházkového a přístupového systému spočívá v Cloud serveru. Snímače lze připojit na Aktion CLOUD SERVER bez…
Aktion Connector
POPIS Jednoduchá aplikace pro základní přiřazení IP adresy hardwaru Aktion Novinky ve verzi 4.2.8 Oprava zadání prázdné výchozí brány nebo 0.0.0…
API rozhraní
WebAPI je k dispozici pro všechny placené licence Aktion CLOUD. API slouží pro komunikaci se systémy třetích stran a umožňuje vkládat, mazat,…
Archivace docházkových dat
POPIS Data jsou na Aktion CLOUD serveru standardně ukládána po dobu základní doby, počínaje dnem vytvoření licence. Po uplynutí základní doby jsou…
Bluetooth eCard (bluetooth modul)
Základní informace BTeModul slouží pro čtení virtuálních karet mobilní aplikace Aktion eCard. Je určen pro připojení ke snímačům řady eSeries a…
Dovolené – nároky a zůstatky CZ
Dovolená nároky a zůstatky V systému Aktion CLOUD jsou pro potřeby evidence dovolených a zůstatků 3 mzdové složky. Dovolená – složka slouží pro…
Dovolené – nároky a zůstatky SK
Dovolená nároky a zůstatky V systému Aktion CLOUD jsou pro potřeby evidence dovolených a zůstatků 3 mzdové složky. Dovolená – složka slouží pro…
Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek
První spuštění, přihlašování První spuštění Při prvním spuštění cloudové aplikace je nutné aktivovat licenci. Spolu s aktivací licence se zároveň…
Mobilní aplikace
Základní informace a nastavení Mobilní aplikace je zjednodušená varianta webové aplikace Aktion CLOUD. Aplikace slouží pro evidenci pracovní doby a…
Novinky CLOUD
Kompaktní režim Od nové verze aplikace je pro běžné osoby automaticky nastavený kompaktní režim. Samostatní uživatelé mohou režim změnit v nastavení…
Plánování, žádosti a schvalování akcí
Základní informace Modul Plánování, žádosti a schvalování akcí zahrnuje jak klasické plánování akcí, tak plánování formou žádostí a následného…
Práce s agendou Docházka
Základní informace Agenda Docházka slouží k evidenci a úpravám docházky jednotlivých zaměstnanců, ale i jako celku. Lze ji rozdělit na dvě části –…
Přehled docházkových předpisů
Docházkové předpisy Aktion CLOUD Systém je založen na maximální jednoduchosti pro uživatele ve smyslu nastavení parametrů pro výpočet docházky. Je…
Registrace pracovní doby a mzdové složky
Evidence pracovní doby Ukážeme si, jakými způsoby lze evidovat pracovní dobu. Systém pracuje s časovou přítomností či nepřítomností na pracovišti,…
Tabletová aplikace (terminál)
Základní informace Aplikace ve spojení s tabletem nebo chytrým telefonem funguje jako docházkový terminál, na kterém zaměstnanci zadávají jednotlivá…
Vytvoření a použití eCard
Základní informace BTeModul slouží pro čtení virtuálních karet z mobilní aplikace Aktion eCard. Je určen pro připojení ke snímačům řady eSeries a…
Zkušební verze Aktion CLOUD
Zkušební verzi systému Aktion CLOUD naleznete na adrese http://cloud.aktion.cz/. Pro vyzkoušení máte k dispozici 6 demonstračních přihlašovacích účtů…